Guns N Roses T-Shirt vase $150
Slash T-Shirt Vase $125
Bowie T-Shirt Vase $100
Eddie Van Halen T-Shirt Vase $125
Pantera T-Shirt Vase $125
Motley Crue T-Shirt Vase $175
Nikki Sixx T-Shirt Vase $100
Blondie "No Exit" T-Shirt vase $150 ($235 as shown)
The Clash T-Shirt Vase $100
Billy Idol T-Shirt Vase $175
Sarah McLachlan T-Shirt Vase $125
AC/DC T-Shirt Vase $100
Ramones T-Shirt Vase $150
Motörhead T-Shirt Vase $100
The Cure 'Boys Don't Cry' T-Shirt Vase $100
The Cure "Prayer Tour" T-Shirt Vase $175
The Cure "Prayer Tour" T-Shirt Vase (Back Side)
AceofVaseAdamAntTShirtVase.jpg
Scott Weiland 'Megaphone' T-Shirt Vase $150
Scott Weiland 'Keep Quiet' T-Shirt Vase $150
Velvet Revolver T-Shirt Vase $150
Storm Trooper T-Shirt Vase $100
ReAnimater T-Shirt Vase $100
Slayer #2 T-Shirt Vase $150
Beatles Abby Road T-Shirt Vase $100
prev / next